Všeobecné Obchodné podmienky Platné od 1.6. 2022

 

Job4hotel je platforma patriaca výlučne spoločnosti J4G PARTNER COMPANY, spol.s.r.o.
Inzerovanie ponuky práce na platforme môžu všetky Gastro a Hotel prevádzky, i Agentúry ako aj iné Sprostredkovateľské spoločnosti, z celej EU.
Vyhradzujeme si právo vymazať inzerát ktorý nie je z Oboru Gastro a Hotelierstvo.
Vlastník platformy JOB4HOTEL nenesie žiadnu zodpovednosť za pravosť a platnosť inzerátu.
Činnosťou Job4hotel nie je sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Zamestnávateľ je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva alebo plánuje využívať služby poskytované na Webovej stránke job4hotel, predovšetkým za účelom nájsť vhodného zamestnanca.
– Uchádzač je výlučne fyzickou osobou, ktorá využíva služby poskytované na Internetovej stránke v záujme nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť.

Návštevník Webovej stránky je fyzickou sobou, ktorá používa Internetovú stránku. Za Návštevníka sa považujú aj Zamestnávateľ aj Uchádzač o prácu.
– Cookies sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) návštevníka počas používania Internetovej stránky. Job4hotel pomocou cookies skúma účinnosť Internetovej stránky. Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení Návštevníka aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookie. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve Internetovej stránky.
Medzi služby poskytované Klientom patrí tzv. Zverejnenie Pracovnej ponuky. Klient je po ukončení úspešnej registrácie oprávnený zverejniť Pracovnú ponuku na Webovej stránke. Pracovná ponuka sa zverejňuje podľa nasledujúcich pravidiel.
1.1. Klient sám zverejní Pracovnú ponuku a určí jej obsah, pričom Pracovná ponuka musí obsahovať aspoň minimálne stanovené kritériá na Webovej stránke JOB4HOTEL
1.2. Job4hotel si vyhradzuje právo upraviť Pracovnú ponuku tak, aby tá bola v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov na Internetovej stránke .
1.3. Dobu zverejnenia pracovnej ponuky určuje Klient.
1.4. Job4hotel si vyhradzuje právo nezverejniť alebo zrušiť už zverejnenú Pracovnú ponuku alebo pracovnú ponuku:
1. ktorá je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami alebo dobrými mravmi,
2. v ktorej Klient podmieňuje sprostredkovanie práce a/alebo prijatie do zamestnania resp. obdobného pracovného pomeru platbou manipulačného alebo iného poplatku,
3. ktorá je neúplná, alebo zavádzajúca, alebo obsahuje nepravdivé údaje, alebo z iných dôvodov znižuje úroveň Služieb poskytovaných na Internetovej stránke,
4. ktorá môže poškodiť dobré meno JOB4HOTEL alebo tretej osoby,
5. erotického charakteru, resp. takú Pracovnú ponuku, ktorá vzbudzujú podozrenie, že sa môže jednať o tento typ práce,
6. duplicitne zverejnenú jedným Klientom na Internetovej stránke.